Nieuwsbrief 2018 - 1
Algemene ledenvergadering 2018 over het diaconaat als gezicht van de kerk

De Algemene ledenvergadering 2018 wordt gehouden op D.V. zaterdag 17 maart 2018 in vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk (www.deschakelnijkerk.nl).
 
Het centrale thema is: het diaconaat als gezicht van de kerk. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, leidt het onderwerp in.
 
Het belang van het diaconaat om als kerk zichtbaar te zijn neemt toe, zo blijkt uit onderzoek van de Federatie en Kerk in Actie. Hoe kun je een diaconale gemeente zijn, hoe bereik je mensen in de knel, hoe ga je om met je kerkelijke identiteit, ben je als diaconie ook missionair, welke rol speelt het diaconaat bij nieuwe vormen van kerk zijn? Deze en andere vragen komen aan de orde, met tips & tricks uit de praktijk.


Scriba René de Reuver
 
Kerk in Actie verzorgt een toelichting op de beleidsvoornemens van Kerk in Actie, mede aan de hand van het beleidskader zending en diaconaat 2018-2021 Geloven in delen – delen in geloof.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en wordt om 12.30 uur afgesloten met een lunch. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
 
Bereikbaarheid
De Schakel ligt op slechts 2 minuten lopen van het NS-station. Op het terrein van De Schakel kunt u gratis parkeren. Tevens kunt u vrij parkeren in omliggende straten en bij het NS-station (P+R). Aan de Oranjelaan kunt u gratis parkeren met een parkeerschijf (blauwe zone). Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij De Schakel.


De Schakel Nijkerk
 
Aanmeldingen en inlichtingen
U kunt u zich aanmelden per e-mail info@federatie-diaconie.com, onder vermelding van de diaconie/organisatie en het aantal personen.
Voor inlichtingen: zie het e-mail adres of telefoonnummer: 078-639 36 68.

De nieuwe classicale indeling en het diaconaat

Classes
De synode heeft besloten dat met ingang van 1 mei 2018 het aantal classicale vergaderingen wordt teruggebracht van 74 naar 11. Daardoor worden veel bestuurlijke taken van de huidige classes samengevoegd. Aan elke nieuwe classis zal een classis-predikant verbonden worden.
 
Ringen
De huidige classicale vergaderingen worden ringen, waar gemeenten elkaar zullen ontmoeten en bemoedigen in een veel minder formele structuur dan nu in de classis. Ringen in de nieuwe structuur zijn geen ambtelijke vergaderingen, zoals kerkenraden, classes en synode.
 
De ringen worden ingesteld per 1 mei 2018 om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen de gemeenten / kerkenraden en de nieuwe, grote classes. De ringen hebben een grote mate van vrijheid ten aanzien van vorm en frequentie waarin ontmoetingen van gemeenten, diaconieën en colleges van kerkrentmeesters plaatsvinden.
Ringen zullen bovendien worden ingeschakeld bij de verkiezingen voor de nieuwe samenstelling van de classes per 1 januari 2019.  Deze moeten door de nieuwe classes worden voorbereid en georganiseerd.
Er is veel te doen en voor een deel moeten de regels daarvoor nog vastgesteld en 'uitgevonden'.
 
Diaconale commissies
Niet alle kerkenraden zullen meer vertegenwoordigd zijn in de nieuwe classes. Mede daardoor zullen ambtsdragers meer tijd beschikbaar hebben voor plaatselijk werk.
Diaconieën zullen van deze organisatorische veranderingen weinig merken, want de plaatselijke structuren zullen niet veranderen. Wel zullen diaconale commissies niet meer onderdeel zijn van een classis. Ringen kunnen zelf kiezen voor een vorm van ontmoeten van diaconieën, bijv. om ervaringen uit te wisselen of (meer) te gaan samenwerken.
Met al deze veranderingen gaat het om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.
 
Nieuw lid: Diaconie Protestantse Gemeente Lith en Oijen

De diaconie van de Protestantse Gemeente Lith en Oijen is toegetreden tot de Federatie. De PG Lith en Oijen omschrijft zichzelf als een kleine levendige gemeente in een voornamelijk katholieke omgeving. Wij heten de Diaconie Lith en Oijen van harte welkom: samen voor een sterk diaconaat!