Nieuwsbrief 2017 - 2
Wijziging contactgegevens
Per 1 juni 2017 is het secretariaat van de Federatie van Diaconieën gecoloceerd met dat van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, met volledig behoud van de zelfstandigheid van beide organisaties.
De nieuwe contactgegevens per 1 juni 2017 zijn:

Postadres: Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht
Bezoekadres: Nicolaas Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
Telefoon: 078 639 36 68
Emailadres: info@federatie-diaconie.com

 
Publicatie ANBI gegevens per 1 juli 2017
  De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk met al haar onderdelen, waaronder de diaconieën, voldoen aan de eisen van transparantie online. Gegevens (beleidsplan, jaarplan, jaarrekening enz.) moeten online worden gepubliceerd.  Indien onderdelen van de Protestantse Kerk zich niet aan de ANBI-verplichtingen houden kan de ANBI status van de kerk in gevaar komen.
Per 1 juli 2017 dient door iedere diaconie te worden gepubliceerd: de verkorte staat van baten en lasten over 2016, met daarnaast een overzicht van bestedingen over 2016. Zie voor meer informatie www.pkn.nl/anbi.
 
Brochure ‘Toekomstgericht diaconaat’ gepresenteerd aan synode
Op 21 april hebben de voorzitter van de Federatie Adriaan Kaland en Rommie Nauta, clustermanager Zending en Diaconaat van Kerk in Actie, de brochure Toekomstgericht diaconaat gepresenteerd aan de synode. Welk beleid is nodig om de taken de komende jaren goed te kunnen uitvoeren, mede in het licht van Kerk 2025? De brochure bevat daartoe verhalen, voorbeelden en tips voor de diaconale praktijk. Ook is een overzicht opgenomen van het ondersteuningsaanbod van Kerk in Actie. De brochure is een initiatief van de Federatie van Diaconieën, gerealiseerd in samenwerking met Kerk in Actie.  
De brochure is verspreid met het juni-nummer van Diakonia, vakblad voor diakenen in de Protestantse Kerk. Exemplaren zijn aan te vragen via info@federatie-diaconie.com of tel. 078 639 36 68.
 
Kerk en Zorg-dag 29 september 2017
Op vrijdag 29 september vindt de Kerk en Zorg-dag plaats. De dag is een vervolg op de jaarlijkse studiedagen Kerk en WMO. Het thema is ‘Eenzaamheid’. De dag wordt ook dit jaar georganiseerd door Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën.
 
Met het thema wordt aangesloten op de landelijke Week tegen de Eenzaamheid (21 september – 1 oktober). Wanneer ben je eenzaam? Hoe kom je eenzame mensen op het spoor?  Wat kun je doen? En wat wordt er al gedaan?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden presenteren lokale kerken op welke manier zij bezig zijn tegen eenzaamheid. Gastspreker is Prof dr. Anja Machielse, zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. De bijeenkomst vindt plaats in het Protestants Landelijk Dienstencentrum en duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Kosten: € 15,- inclusief lunch.
Aanmelden: secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl
 
Indien uw gemeente of diaconie een actie of project over eenzaamheid heeft en u wilt dit op de Kerk en Zorg-dag graag delen, dan nodigen we u daar graag toe uit! U kunt contact opnemen via info@federatie-diaconie.com of tel 078 – 639 36 68.
 
Jaarrapportage Platform RCBB’s en overheveling
Het Platform RCBB’s verenigt de 9 RCBB’s.  Ook de Federatie Diaconieën is in het Platform vertegenwoordigd, evenals onder meer de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. In de jaarrapportage 2016 is sprake van een toenemende neiging om diaconale vermogens aan te spreken om het gemeenteleven gaande te houden. In lijn met de kerkorde werd hiervoor geen toestemming gegeven.  Zodra een gemeente in het beleidsplan duidelijk maakt dat een deel van de kosten nodig is voor de diaconale zorg, kan aan een diaconie verzocht worden bij te dragen in de kosten.  Bijvoorbeeld een deel van de uren die een predikant besteedt aan het ouderenpastoraat in een verzorgingshuis.
Als een gemeente niet zelfstandig kan voortbestaan wordt geadviseerd samenwerking te zoeken met plaatselijke kerken of kerken in de regio.

Algemene ledenvergadering 17 maart 2018
De Algemene ledenvergadering 2018 van onze Federatie vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018 van 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) tot 12.30 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. De locatie is vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk.